�������� �������� ���� ���������� ������� � ��������

 • Admin
 • 23-02-2016, 18:18
 • 1023
�������� �������� ���� ���������� ������� � �������� ����
���� � �����, ������� ������ � ������ �� ������ ����������� �����. 13 ��������� � �� ������� �������� �����. �������, ������ ��� ��������� ����, ������� ��� �������� �����, ������ ���������� ������� �� �������. ����� �������� � �������- ��������, ����������� �������, ����� ���, ��������, �������. �� ������ ������ ������, ������ ���������� ��� ������������� ��������.

��������� ����� � ������ ������ ����


�������� �������� ���� ������� � �� �������. ������, ������������ ���� �������� �������� ����� �, �, ��, �9. ������� ������� ����� ����������� �������, ���������, �������, ����������, ����������, ���������, ������������� ���������, �������, ������, ������������ ������. � ���� ���������� �������� ������ ������� � �������� �������, ������� ������������ �������� ���������� ������������, ��������� ������� �� ����� ����������� �����. ������������ � �������� ������� ��������� �������� ��������� ���� ����, �����, ������, ������������ � ������ ������� �������.

poleznye-svoystva-dyni-dlya-organizma-cheloveka

������ ���� ����� ����������, ������� �������� �������� ���������-��������� ������, �������� �������� � �������� ������� �����������. ���������� ������������ ������ ���� ����������� ������ ������� �������, ����� �� ����� ���������� � ���������� ��������� � ������ �������� �������� �����������.

��������� ������ ���� ����������� ���:

 • ��������� � ����������� ��������;
 • ������������ ������ � �������;
 • ���������� � ������ ���������-��������� ������, �����, ������������������ �������;
 • ������� �������, ��� ��������� �� ��������� �����������;
 • �������������, ��������, �������, ����������.

  ������ ������������ ������ ���� ������������ ��������� ������� ������� � ����������. �� ���������� ��� ���������� ����, ����� �������� ����� ������� � ��������� � �������� ��� �� ����� �������.

  ������ ���� ������, � ������ ��� �����


  ���������� ������ ���� �������� ������ ��������, ������� �� ����������� � ���� � � ������� ������������� �������, �� �������� �������� ����� ���� � ���� ����� ����� �� ��������. �� ��������� ��� ������� ��������� � ������������ �����. ��� ���� ������� ������� ��� �� ������������ ����� ������� � ��������������� �������� ����� �������� � ��������.

  ������ ���� ��������� ����� ������� ������������, �������� ������� �������� ������ � ������� � �� ����������. ��� ������ ���������� �, ��, �, �. ������ ���� ������� �����. ������� ��������� � ����������������� ������� � ��� ��������������� ���������� ��������������, ����� ������� ������ ����� �������� �������� �� ���������� � �����. �����, ������ �������� �������� ���������� ��������.

  glavnye-poleznye-svoystva-semyan-dyni

  �������� ��� ����, ��� ������ ���� �������� ����� ������ � ����� �� ���������� ������� ������������ ��������� �������:

 • ����������� ��� ������ ���� �� ������ ����� ��� � ����;
 • ���������� �� �������� ����� ��� �������� � �������� �������;
 • �� ������������ � ��������� � �������, ���������, �����.

  ��� ������������ ����� ������ ���������� ���������� ��� ������ ���������. �������� �������� ���� ��� �������� �������������� ����� ������ ���������. �� ������ ����������� � ������� ������� ����������� ��-�� ����������� � ������� ����������� ����� ������������ ������. ��������������� ����� �������� � ������������ ������.

  ���� ����� ����� ����������� ������, � �������� �����, ������� ���������� ����� ������, � �� ��������� �������. �� ��� ����� ������ ����������� �����, ���������� ��������. ������ ���� ����������� ����������� ���� ��� �������� ��������������, ��� ���������� ��������. ����� ������� ����� ��������������, ������ ����� ������. ����� ���� �������� � ���� ������������ ���������� ������. ����� ����������� ������� ������ � ������� ��� ���������� �� ����������.

  ���, �������������� �� ���� ����� ��������� ��������� � ��� � ��� �� ������ �������� ����������, � � ������ ���������� ���������������� ��������� ������ ���������� ����������� � ������� ��� ���. ���� �� ������ ������ �������� �������� ������� � ��� �������� ������� ��������� ���� � ������, �������� ���������� �����������, �� ���� ������� ������� �����������.

  ������ ���� �������, �� ������� �� �������������� ���� ��������� ������������� ����. ���� ���� ���� � ��������� ����������� ����� �������� ������ � ��������� �� ��������� � �����������. ���� ����� ������� ����� ����� ������, �� ����� ������� � �������� �����, �������� ������� ����� � ������ ����� ���� ���������� �������� � ������, � ����� ��� ����� �������� � ��������� ���� ����� ������������ ����� ������.

  �����: ����� �������� - ���� ������� ��� ���������?


������ ��������?


������� ������:
������� ����, �������������� ������ ������ ��� � ������� � �������, ���� �� ���� ������ ��� ��������, ���� ��������…
� ���� ����� ������ ������ ���� ������ ����� ����� ������ ������ ������ �����������. �� ����� ����������� ��������…
���-�� ����� � ���, ��� ������ ����� ��������� � ���, ���-�� ������ ������ ��� ����� � ���� � ������������ ����, ���-��…
� ���������, ������� ����� ����� �������� �� �������� ��������� � ���������. �� ���� ��� �� ����� ����� �� ���� �…
�������� ����, �������� ����, ��� ��� ��������� ����������� �� ������ ���������. ������� ����� ������� �����, ��� ��…
����� �������� ���������� � ������� � �� ������
������� �� ������������ �� �����


����������� � "�������� �������� ���� ���������� ������� � ��������" ���


�������� �����������
����� �������� �������:

������� ��� ��������� | ������� ��� ����������� | ������� ��� ��������� | ������� ��� ���������� | ������� �������� | ������ ������� ��������

news